Privacy Policy

ยินดีต้องรับสู่เวปไซต์ https://godhasnocountry.com.

เว็ปไซต์สร้างขึ้นมาเพื่อให้แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองกับความปลอดภัยและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ความสอดคล้องในวิถีชีวิตชุมชนและผังบ้านเมืองนั้น ส่วนสำคัญในสภาพจิตใจไปจนถึงสภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัย เนื้อหน้าในเว็ปไซต์นั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปเป็นแนวคิดหรือนำไปปรับใช้ได้ตามปัจจัยและสถานการณ์นั้นๆ 

<h5>ข้อจำกัดความรับผิดชอบ</h5>
ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ
ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว อาจมีกรณีที่มีชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน</p>